ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ผลงาน “ถังขยะฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนระบบพลาสม่าความดันสูง ของ ดร.มงคล จงสุพรรณพงศ์

ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ผลงาน “ถังขยะฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนระบบพลาสม่าความดันสูง ของ ดร.มงคล จงสุพรรณพงศ์ คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากงาน13th Taipei International Invention Show & Technoment (INST 2017)

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนด้านการเรียนการสอน:ไทยแลนด์ 4.0 และผลกระทบที่มีต่อวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนด้านการเรียนการสอน:ไทยแลนด์ 4.0 และผลกระทบที่มีต่อวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้อาจารย์นำความรู้ด้านไทยแลนด์ 4.0 มาใช้ในการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาที่เป็นปัจจุบัน ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.45 น.- 15.00 น. มีผู้เข้าร่วมโครงการ 65 คน ณ ห้องประชุมสัมมนาใหญ่

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้วยโปรแกรม Rosetta Stone

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้วยโปรแกรม Rosetta Stone เพื่อให้บุคลากรได้ฝึกฝน ทบทวน เพิ่มทักษะ ด้านภาษาอังกฤษด้วย โปรแกรม Rosetta Stone บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มีการดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 166 คน เข้าร่วมโครงการ ณ.ห้องสัมมนาใหญ่

เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (อาจารย์นุชนภา  รื่นอบเชย)  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  โดยมีผู้เข้าอบรมสัมมนาจำนวน 91 คน

ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.

ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.

ลำดับที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ แหล่งที่ตีพิมพ์/สถานที่นำเสนอ และ ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์หรือนำเสนอและหมายเลขหน้าที่ได้รับการตีพิมพ์ ค่าน้ำหนัก
1 Natthaphong Luangnaruedom,  Marongrid Yimcharoenpornsalul

And Wannaluk Apinawin

A Framework of Green & Smart IT Management for Teacher The International Journal of the computer The Internet and Management (IJCIM) Volume 24 No.1 p.250-260 0.80
2 สุริยา พันธ์โกศล,

ติณณภพ  จุ่มอิ่น  และคณิต กฤษณังกูร

การประมาณแรงดึงผิวของน้ำมันพืชด้วยกฎพลังงานควบรวมอิสระ วารสารวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 หน้า 82-90  เดือน 0.80
3 อาจารย์วสันต์

กานต์วรรัตน์

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบอาชีพนักงานบริหารส่วนหน้าในโรงแรม 5 ดาว กรุงเทพมหานคร วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน 2559)  หน้า 16-26 0.80
4 Prof.Dr.Srisaldi Charnonman , Pornphisud Mongkhonvanit Applications of Internet of Things in E-Learning The International Journal of the computer The Internet and Management, Volume 23 Number3, September-December 2015 page1 0.80
5 Prof.Dr.Srisaldi Charnonman , Pornphisud Mongkhonvanit A Survey of App for E-Learning 2015 The International Journal of the computer The Internet and Management, Volume 23 Number3, September-December 2015 page5 0.80
6 Prof.Dr.Srisaldi Charnonman , Pornphisud Mongkhonvanit Wearable Technology and E-Leaning The International Journal of the computer The Internet and Management, Volume 23 Number3, September-December 2015 page9 0.80
7 ดร.ภาณี  สัจจาพันธ์ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.59 0.80
8 ดร.พรชัย  บุญบวรรัตนกุล The Beat Practices of Communities Democratic Development in Bangkok Sumutprokarn and Nonthaburi provinces 10th International Conference on Humanities and Social Science 2015 (IC-HUSO 2015) KhonKean University เดือน พ.ย.58 0.80
9 ดร.ฐกฤต ปานขลิบ Electricity Consumption Forecasting in Thailand, Using Artificial Neural Network and Multiple Linear Regression Energy Sources Part B: UK, Vol.10 No.04, 427-434 (2015) 1.00
10 ดร.ฐกฤต ปานขลิบ Factors affecting agriculture residues used for energy in Thailand Energy Sources Part B: UK, Vol.38 No.02, 236-242 1.00
11 ดร.ฐกฤต ปานขลิบ Management of small biomass gasification power plant in Thailand Energy systems conference  21st Century Challenges QEII centre, Wesiminster London, United Kingdom 1.00
12 ดร.มงคล  จงสุพรรณพงศ์ การพัฒนาและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิต แบตเตอรี่ด้วยเทคโนโลยีโอโซนระบบพลาสมาความดันสูง วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (The Journal of applied seience) ฉบับที่ 2 ปีที่ 15 หน้าที่ 21-33 0.80
13 ดร.มงคล  จงสุพรรณพงศ์ การออกแบบพัฒนาถังขยะฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนระบบพลาสมาความดันสูง วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (The Journal of applied seience) ฉบับที่ 2 ปีที่ 15 หน้าที่ 1-11 0.80

โึครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “เทคนิคการเขียนหัวข้อเสนอโครงการ เพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก”

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “เทคนิคการเขียนหัวข้อเสนอโครงการ เพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก”  เมื่อวันที่  10 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา  ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

โครงการอบรม “กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้คำถามเป็นฐาน (Question-Based Learning : QBL)

โครงการอบรม “กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้คำถามเป็นฐาน (Question-Based Learning  : QBL)  จัดโดยฝ่ายวิชาการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558  ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  และได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช  อธิการบดี  เป็นวิทยากรในครั้งนี้  ซึ่งบรรยายในหัวข้อ  ”ความรู้ด้านกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้คำถามเป็นฐาน”   โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์  ประจำสาขาวิชาต่างๆ  เข้ารับการอบรม

ประชุมชี้แจง….เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ฝ่ายวิชาการ ได้จัด ประชุมชี้แจง….เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  เมื้อวันที่ 7 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา  ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   โดย  รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรในครั้งนี้    และได้เรียนเชิญ ผู้บริหาร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ  เข้าร่วมประชุม เพื่อให้รับทราบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558  ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ความประทับใจเมื่อเยือน…ณ “ประเทศ Morocco”

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ความประทับใจเมื่อเยือนประเทศ Morocco  เมื่อวันที่ 5 -10  มีนาคม 2559  ที่ผ่านมา  ท่านผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  ประกอบด้วย

  1. อาจารย์พรพิสุทธิ์  มงคลวนิช          อธิการบดี
  2. อาจารย์สิริวรรณ์  รัตนราษี               ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
  3. อาจารย์ธิติกร  สุทธิอาภา                หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์สารสนเทศสามมิติ
  4. อาจารย์คมสันต์  พิทยาคม              อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  5. อาจารย์รมิดา  ศรีงาม                      หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
  6. อาจารย์สมทรัยพ์  จิวประสาท        อาจารย์ประจำฝ่ายวางแผนและพัฒนา
  7. อาจารย์ธงชัย  นิลคำ                       อาจารย์ประจำฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ICANN55@MARRAKECH  ณ ประเทศ Morocco   เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์

โครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)”

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้เรียนเชิญ  อาจารย์พรทิพย์  กาญจนนิตย  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับและผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพของคณะ/สาขาวิชาที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดของเกณฑ์คุณภาพการศึกษา

เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

2  มีคณะ/หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศอย่างน้อย 5 คณะ/หน่วยงาน ที่จะเป็นหน่วยงานนำร่อง เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ของวิทยาลัย ให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  ผู้บริหารทุกระดับ และผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพฯ  ของคณะ/สาขาวิชา จำนวน  70  คน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1  ผู้บริหารทุกระดับ และผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/สาขาวิชาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

2     มีคณะ/หน่วยงาน ที่จะเป็นหน่วยงานนำร่อง  อย่างน้อย 5 คณะ/หน่วยงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ