ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยฝ่ายบริหาร โดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและแผนงาน ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 5 กันยายน 2563 และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ระหว่างวันที่ 22 – 30 กันยายน 2563
ในการนี้ เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอเรียนเชิญผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยทุกท่าน และผู้รับผิดชอบในการจัดทำ SAR (มคอ.7)ของทุกหลักสูตร เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของผู้ประเมิน ทบทวนการเขียนบันทึกภาคสนาม การเขียนแบบรายงานผลการประเมิน และเสนอแนะแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR/มคอ.7) อย่างมีคุณภาพ ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่ผ่านมา

ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ผลงาน “ถังขยะฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนระบบพลาสม่าความดันสูง ของ ดร.มงคล จงสุพรรณพงศ์

ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ผลงาน “ถังขยะฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนระบบพลาสม่าความดันสูง ของ ดร.มงคล จงสุพรรณพงศ์ คณะเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากงาน13th Taipei International Invention Show & Technoment (INST 2017)

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนด้านการเรียนการสอน:ไทยแลนด์ 4.0 และผลกระทบที่มีต่อวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนด้านการเรียนการสอน:ไทยแลนด์ 4.0 และผลกระทบที่มีต่อวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้อาจารย์นำความรู้ด้านไทยแลนด์ 4.0 มาใช้ในการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาที่เป็นปัจจุบัน ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.45 น.- 15.00 น. มีผู้เข้าร่วมโครงการ 65 คน ณ ห้องประชุมสัมมนาใหญ่

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้วยโปรแกรม Rosetta Stone

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้วยโปรแกรม Rosetta Stone เพื่อให้บุคลากรได้ฝึกฝน ทบทวน เพิ่มทักษะ ด้านภาษาอังกฤษด้วย โปรแกรม Rosetta Stone บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มีการดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 166 คน เข้าร่วมโครงการ ณ.ห้องสัมมนาใหญ่

เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (อาจารย์นุชนภา  รื่นอบเชย)  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  โดยมีผู้เข้าอบรมสัมมนาจำนวน 91 คน

ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.

ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.

ลำดับที่ ชื่อนักวิจัย ชื่อบทความ แหล่งที่ตีพิมพ์/สถานที่นำเสนอ และ ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์หรือนำเสนอและหมายเลขหน้าที่ได้รับการตีพิมพ์ ค่าน้ำหนัก
1 Natthaphong Luangnaruedom,  Marongrid Yimcharoenpornsalul

And Wannaluk Apinawin

A Framework of Green & Smart IT Management for Teacher The International Journal of the computer The Internet and Management (IJCIM) Volume 24 No.1 p.250-260 0.80
2 สุริยา พันธ์โกศล,

ติณณภพ  จุ่มอิ่น  และคณิต กฤษณังกูร

การประมาณแรงดึงผิวของน้ำมันพืชด้วยกฎพลังงานควบรวมอิสระ วารสารวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 หน้า 82-90  เดือน 0.80
3 อาจารย์วสันต์

กานต์วรรัตน์

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบอาชีพนักงานบริหารส่วนหน้าในโรงแรม 5 ดาว กรุงเทพมหานคร วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม –มิถุนายน 2559)  หน้า 16-26 0.80
4 Prof.Dr.Srisaldi Charnonman , Pornphisud Mongkhonvanit Applications of Internet of Things in E-Learning The International Journal of the computer The Internet and Management, Volume 23 Number3, September-December 2015 page1 0.80
5 Prof.Dr.Srisaldi Charnonman , Pornphisud Mongkhonvanit A Survey of App for E-Learning 2015 The International Journal of the computer The Internet and Management, Volume 23 Number3, September-December 2015 page5 0.80
6 Prof.Dr.Srisaldi Charnonman , Pornphisud Mongkhonvanit Wearable Technology and E-Leaning The International Journal of the computer The Internet and Management, Volume 23 Number3, September-December 2015 page9 0.80
7 ดร.ภาณี  สัจจาพันธ์ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.59 0.80
8 ดร.พรชัย  บุญบวรรัตนกุล The Beat Practices of Communities Democratic Development in Bangkok Sumutprokarn and Nonthaburi provinces 10th International Conference on Humanities and Social Science 2015 (IC-HUSO 2015) KhonKean University เดือน พ.ย.58 0.80
9 ดร.ฐกฤต ปานขลิบ Electricity Consumption Forecasting in Thailand, Using Artificial Neural Network and Multiple Linear Regression Energy Sources Part B: UK, Vol.10 No.04, 427-434 (2015) 1.00
10 ดร.ฐกฤต ปานขลิบ Factors affecting agriculture residues used for energy in Thailand Energy Sources Part B: UK, Vol.38 No.02, 236-242 1.00
11 ดร.ฐกฤต ปานขลิบ Management of small biomass gasification power plant in Thailand Energy systems conference  21st Century Challenges QEII centre, Wesiminster London, United Kingdom 1.00
12 ดร.มงคล  จงสุพรรณพงศ์ การพัฒนาและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิต แบตเตอรี่ด้วยเทคโนโลยีโอโซนระบบพลาสมาความดันสูง วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (The Journal of applied seience) ฉบับที่ 2 ปีที่ 15 หน้าที่ 21-33 0.80
13 ดร.มงคล  จงสุพรรณพงศ์ การออกแบบพัฒนาถังขยะฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซนระบบพลาสมาความดันสูง วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (The Journal of applied seience) ฉบับที่ 2 ปีที่ 15 หน้าที่ 1-11 0.80

โึครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “เทคนิคการเขียนหัวข้อเสนอโครงการ เพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก”

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “เทคนิคการเขียนหัวข้อเสนอโครงการ เพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก”  เมื่อวันที่  10 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา  ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

โครงการอบรม “กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้คำถามเป็นฐาน (Question-Based Learning : QBL)

โครงการอบรม “กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้คำถามเป็นฐาน (Question-Based Learning  : QBL)  จัดโดยฝ่ายวิชาการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558  ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  และได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช  อธิการบดี  เป็นวิทยากรในครั้งนี้  ซึ่งบรรยายในหัวข้อ  ”ความรู้ด้านกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้คำถามเป็นฐาน”   โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์  ประจำสาขาวิชาต่างๆ  เข้ารับการอบรม

ประชุมชี้แจง….เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ฝ่ายวิชาการ ได้จัด ประชุมชี้แจง….เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  เมื้อวันที่ 7 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา  ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   โดย  รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรในครั้งนี้    และได้เรียนเชิญ ผู้บริหาร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ  เข้าร่วมประชุม เพื่อให้รับทราบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558  ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ความประทับใจเมื่อเยือน…ณ “ประเทศ Morocco”

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ความประทับใจเมื่อเยือนประเทศ Morocco  เมื่อวันที่ 5 -10  มีนาคม 2559  ที่ผ่านมา  ท่านผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  ประกอบด้วย

  1. อาจารย์พรพิสุทธิ์  มงคลวนิช          อธิการบดี
  2. อาจารย์สิริวรรณ์  รัตนราษี               ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
  3. อาจารย์ธิติกร  สุทธิอาภา                หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์สารสนเทศสามมิติ
  4. อาจารย์คมสันต์  พิทยาคม              อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  5. อาจารย์รมิดา  ศรีงาม                      หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
  6. อาจารย์สมทรัยพ์  จิวประสาท        อาจารย์ประจำฝ่ายวางแผนและพัฒนา
  7. อาจารย์ธงชัย  นิลคำ                       อาจารย์ประจำฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ICANN55@MARRAKECH  ณ ประเทศ Morocco   เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์