ความเป็นมา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อยู่ในสังกัดฝ่ายบริหาร มีหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแล มีดังนี้
1.สำนักประกันคุณภาพ
2.สำนักงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
3.ฝ่ายบัญชี
4.ฝ่ายกิจการและกิจกรรมนักศึกษา
5.ศูนย์พยาบาล

สำนักงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้กู้ยืมเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนฯ และค่าครองชีพระหว่างศึกษา โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้มีการจัดให้นักศึกษาได้กู้ยืมเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบัน
ดังนี้

-พ.ศ.2549 กองทุนที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
-พ.ศ.2550 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
-พ.ศ.2551 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
-พ.ศ.2552 กองทุนที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) สาขาวิชาที่กำหนด และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
-พ.ศ.2553 กองทุนที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) รายเก่าเมื่อปี 49-52 และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

Comments are closed.