บทบาทและหน้าที่

บทบาทและหน้าที่
1.ดูแลและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการกู้ยืมแก่นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
2.จัดส่งข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์e-Studentloan ของกยศ.ให้ทันตามกำหนด
3.จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการกู้ยืมแก่นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
4.จัดทำแผนปฏิบัติงานและปฏิทินการดำเนินงานกองทุนกู้ยืม
5.ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกู้ยืม
6.ดำเนินงานกองทุนกู้ยืมให้ถูกต้องและเรียบร้อยตามระเบียบของกองทุน
7.ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนกู้ยืมเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
8.สรุปผลและรายงานการดำเนินงานกองทุน
9.ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการกู้ยืมแก่นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

Comments are closed.