วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา
บริการดี มีน้ำใจ โปร่งใส มีคุณธรรม

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นสนับสนุนการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้เป็นกลจักรการขับเคลื่อนความรู้ที่แท้จริงของธุรกิจและอุตสาหกรรมไทย

Comments are closed.