โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning : PBL)”

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning : PBL)” 

                                                            ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2556

โดยมี  1. รศ.ดร.สมชาย  จันทร์ชาวนา

             2. ผศ.ดร.คมกฤตย์  ชมสุวรรณ

             3. ผศ.ดร. พิเชษฐ์  พินิจ

             4. ผศ.เอกรัตน์   รวยรวย

              5. นายอนุศิษฎ์  แซ่ลี้

             6. นายศรันยู  มั้นพิศุทธิ์

เป็นวิทยากร โดยมีคณาจารย์ ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 33 คน

ผลที่ได้รับ

1. อาจารย์ผู้สอนสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมมาใช้จัดแผนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลได้

3.อาจารย์ผู้สอนสามารถให้นักศึกษาฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

4. อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเห็นผลชัดเจน

Comments are closed.