โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่”

โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่” ระหว่างวันที่ 10 -11 กันยายน 2556 โดย 1 อาจารย์ ดร.ธรรมชัย  เชาว์ปรีชา 2. ศ.ดร.พิเชษฐ  ลิ้มสุวรรณ

เป็นวิทยากรและวิทยากจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อีก 12ท่าน ดังนี้

 1. ศ.ดร.ฐาปนา  บุญหล้า
 2. รศ.ดร.จุไรรัตน์  ดวงเดือน
 3. รศ.นิทัศน์  กฤษนจินดา
 4. ผศ.ดร.สุรฃัย  เทียนขาว
 5. ดร.อัฎพร  คงสุภาพศิริ
 6. ดร.ฐกฤต ปานขลิบ
 7. ดร.สุมามาลย์  พงษ์ไพบูลย์
 8. ดร.พลกฤช ตันติญานุกูล
 9. ดร.สุขสกล วลัญตะกุล
 10. ดร.สุรางค์ บุญยะพงศ์ไชย
 11. อาจารย์ณัฐชยา  ชุมมานนท์
 12. อาจารย์ธฤษณุ  รอดรักษา

โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ทุกสาขา / หลักสูตร  เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จำนวน  32 คน

ผลที่ได้รับ

1. บุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มีความรู้ด้านการวิจัย และมีศักยภาพในการบริหารงานวิจัยเพิ่มขึ้น

2. วิทยาลัยมีนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

3.  วิทยาลัยมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการวิจัยที่ดีขึ้น

4. มีจำนวนโครงการวิจัยเพิ่มขึ้น

5. นักวิจัยสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายใน / ภายนอก วิทยาลัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ  / นานาชาติได้มากขึ้น

6. หลักการเข้ารับฝึกอบรม นักวิจัยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานวิจัยให้เป็นรูปธรรม

กำหนดการ

วันที่ 10 กันยายน 2556

09.00 – 09.30   พิธีเปิด โดยอธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

09.30 – 12.00    เทคนิคการเขียนหัวข้อโครงการวิจัย  โดย อาจารย์ ดร.ธรรมชัย  เชาว์ปรีชา

13.00 – 14.30   แนวคิด ข้อเสนอโครงการวิจัย (Concept Paper) และฝึกเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

14.30 – 16.00  เสวนา ก้าวใหม่การพัฒนางานวิจัย วทส

วันที่ 11  กันยายน 2556

แบ่งกลุ่ม “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย” โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม

Comments are closed.