เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ และข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อรับทุน (concept and research program)

โดย หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล  (อาจารย์ศิลป์ชัย  นิลกรณ์) เป็นวิทยากร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. คณาจารย์ได้รับความรู้  ความเข้าใจในหลักการ  และเทคนิคการเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (concept paper)
  2. คณาจารย์ได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการเขียนเสนอโครงการวิจัยที่ดี เริ่มตั้งแต่ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย คำถามการวิจัย วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  สมมติฐานการวิจัย ขอบเขตการวิจัย  นิยามศัพท์ ทั้งนิยามทั่วไปและนิยามปฎิบัติการ ข้อจำกัด ข้อตกลง  และประโยชน์ที่คาดส่าจะได้รับรวมทั้ง วิธีการเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และวิธีการดำเนินการวิจัย  ตลอดจนวิธีการเผยแพร่ผลงาน และการใช้ประโยชน์จากการวิจัย

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม สาขาวิชา / หลักสูตร  จำนวน 30 คน

Comments are closed.