การตั้งชื่อหัวข้องานวิจัย

แบบรายงานผลการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2556

ประเด็นความรู้          : การจัดความรู้ (KM)

หัวข้อการจัดการความรู้                :               การตั้งชื่อหัวข้องานวิจัย

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้          :               (ดังบัญชีรายชื่อแนบ)

วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ             :              10-11 กันยายน   2557

สรุปองค์ความรู้ที่ได้      :

การตั้งชื่อหัวข้องานวิจัย

  1. ปัญหาหรือหัวข้อที่นักวิจัยจะเลือกทำการศึกษาควรเป็นเรื่องที่อยู่ในสาขาของตนเอง

2.    ต้องเป็นเรื่องที่นักวิจัยมีความรอบรู้ลึกซึ้งอย่างเพียงพอ

3.    ต้องสำรวจก่อนว่าหัวข้อนั้น ๆ มีเอกสารหรือรายงาน การวิจัยที่เกี่ยวข้อง อ้างอิงเพียงพอ

4.    การกำหนดหัวข้ออย่ากำหนดหัวข้อยากเกินไป เพราะหัวข้อที่ยากและเป็นความเพ้อฝันมาก

เกินไป   จนเกินขีด  ความสามารถจะทำให้งานวิจัยไม่บรรลุเป้าหมาย

5.     ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยให้สั้น โดยใช้คำที่เฉพาะเจาะจง หรือสื่อความหมายเฉพาะเรื่อง และ

ควรเป็น ภาษาที่ เข้าใจง่าย กะทัดรัด แต่ชื่อเรื่องก็ไม่ควรจะสั้นเกินไปจนทำให้ขาด

ความหมายทางวิชาการ

6.    ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยให้ตรงกับประเด็นของปัญหา เมื่อผู้อ่านอ่านแล้วจะได้ทราบว่าเป็นการ

วิจัย เกี่ยวกับ  ปัญหาอะไรได้ทันที อย่างตั้งชื่อเรื่องวิจัยที่ทำให้ผู้อ่านตีความได้หลาย

ทิศทางและอย่าพยายามทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเกินความเป็นจริง

7.    ควรตั้งชื่อเรื่องวิจัยในลักษณะของคำนาม ซึ่งจะทำให้เกิดความไพเราะ สละสลวยกว่าการ

ใช้   คำกริยา นำหน้าชื่อเรื่อง

8.  ให้ระบุชื่อตัวแปรหรือปัจจัยที่จะศึกษาไว้ในชื่อเรื่องด้วย

9.     ชื่อเรื่องต้องสื่อให้ทราบว่าจะศึกษาอะไร ไม่ใช่ระบุผลการศึกษาว่าได้ความรู้อะไรมา

และคำว่า “การศึกษา” ไม่   ควรเป็นส่วนหนึ่งของชื่อ เพราะการวิจัยเป็นการศึกษาอยู่ในตัวแล้ว

10. ให้พิจารณาใช้ชื่อเรื่อง (subtitle) เพื่อขยายความให้รู้ถึงความมุ่งหมายของการวิจัยหรือวิธีวิจัยที่ใช้

11.   ไม่ควรตั้งชื่อเรื่องในรูปของคำถามหรือคำปฏิเสธ เว้นแต่จะจำเป็นอย่างยิ่ง

12.    ชื่อเรื่องต้องสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย และคำถามการวิจัย

13.    ให้พิจารณาใส่เอกลักษณ์ของการศึกษาไว้ในชื่อเรื่องด้วย

14.    ให้หลีกเลี่ยงการตั้งชื่อเรื่องโดยใช้ถ้อยคำที่เลิศลอยสูงส่ง ยากแก่การเข้าใจ เพราะจะทำให้การสื่อ

ความหมายด้องประสิทธิผลลง

15.   ควรระบุประชากรที่จะศึกษาไว้ในชื่อเรื่อง

16.   การใช้คำว่า “ผล, ผลกระทบ และอิทธิพล” ในชื่อเรื่อง ให้ใช้ด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ถ้า

หลีกเลี่ยงได้ให้ หลีกเลี่ยง

17.   ควรทำวิจัยในเรื่องที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญหรือมีความสามารถ

18.    หัวข้อวิจัยต้องสามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบโจทย์ให้กับองค์กรได้

การหาหัวข้อวิจัยจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  1. ก่อนที่ผู้ทำวิจัยจะทำการวิจัย ผู้วิจัยอาจจะยังคิดหัวข้องานวิจัยที่ตนเองต้องการจะทำไม่ออก

ผู้วิจัยอาจจะไปศึกษาจากงานวิจัยที่ตนเองสนใจ หรืองานเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้

สามารถ หา หัวข้องานวิจัยได้และจะไม่เกิดทำวิจัยซ้ำกับผู้อื่น

  1. เอกสารงานวิจัยที่นิยมใช้ในการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น หนังสือหรือตำราเรียน

บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่มีผู้ทำวิจัยไว้แล้วและได้ตีพิมพ์

เผยแพร่ ออกมา

  1. เอกสารงานวิจัยที่นำมาศึกษานี้ไม่จำเป็นจะต้องมีชื่อเรื่องที่ตรงกันกับเรื่องที่ผู้ทำงานวิจัยสนใจ แต่

จะต้องมีเนื้อหาและผลสรุปเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่สนใจทำ เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจัยต่อไป

  1. การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ทำวิจัยทำวิจัยซ้ำกับผู้อื่น จะเป็นการทำ วิจัยซ้ำซ้อน

5.    ช่วยให้ผู้ทำวิจัยได้เห็นปัญหาที่กำลังจะทำวิจัย เพื่อผู้วิจัยจะได้ไม่เสียเวลาทำวิจัย

6.    การศึกษาเอกสารอื่นก่อนจะทำให้ผู้วิจัยได้แนวคิด วิธีการ รวมทั้งทฤษฎีต่างๆที่สามารถนำมาใช้

ใน งานวิจัยของตนเองได้

7.     เพื่อจะได้รู้ความคิดเห็นทัศนคติและแนวโน้มในปัจจุบันว่าต้องการงานวิจัยแบบไหน เป็น

ประโยชน์  ต่อสังคมส่วนรวมหรือไม่

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หัวข้อการจัดการความรู้  เรื่อง  การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่ : การตั้งชื่อหัวข้องานวิจัย

วันที่ 10 -11 กันยายน 2556

ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาจารเฉลิมพระเกียรติฯ

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา กลุ่ม
1 รศ.นิทัศน์                    กฤษณจินดา สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า กลุ่มที่ 1
2 อาจารย์ทวิทย์   วิทย์สหมุนี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า
3 อาจารย์นภดล            ลีลารุ่งโรจน์วิเชียร สาขาเทคโนโลยียานยนต์
4 อาจารย์ศรายุทธ        โรหิตเสถียร สาขาเทคโนโลยียานยนต์
5 อาจารย์ศิริเพ็ญ             จันทร์นิยม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
6 อาจารย์ธฤษณุ              รอดรักษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
7 อาจารย์จิตรลดา           ราเหม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
8 อาจารย์เกรียงศักดิ์       ราชโคตร์ สำนักสามัญศึกษา
9 อาจารย์กัลยาณี           เดชปรีชา สำนักสามัญศึกษา
10 อาจารย์นพรัตน์   ปานกอง สำนักสามัญศึกษา
11 อาจารย์กิจสดายุทธ์  สังข์ทอง สำนักสามัญศึกษา
12 อาจารย์สุทิวัส             เมืองระรื่น สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
13 อาจารย์สุทธิลักษณ์     ชุนประวัติ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
14 อาจารย์ณัฐพงษ์          เหลืองนฤดม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
15 อาจารย์ชนิดา    สุวรรณจูฑะ สาขาวิชาการบัญชี กลุ่มที่ 2
16 ดร.ฐกฤต    ปานขลิบ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
17 ดร.พลกฤช    ตันติญานุกูล หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
18 อาจารย์กฤติเดช         ดวงใจหาญ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
19 อาจารย์ณัฐกฤช         อัสนี สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
20 อาจารย์โกศาสตร์      ทวิชศรี สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
21 ดร.สุขสกล               วลัญตะกุล สาขาการตลาด
22 อาจารย์ร.อ ณัฐนันท์  พิมล สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
23 อาจารย์ดวงใจ          จันทร์ดาแสง สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
24 อาจารย์ศนภสร        รอดสนใจ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์
25 อาจารย์อนันต์ชัย      เที่ยงดาห์ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
26 อาจารย์จิรวัตน์         กรุณา สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
27 อาจารย์สมชาย         น้อยฉ่ำ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มที่ 3

28 อาจารย์กำจัด           ใจตรง สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าฯ
29 ผศ.ดร.ธรรมรักษ์  เรืองจรัส หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
30 อาจารย์สงกรานต์     ภารกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าฯ
31 อาจารย์ชัยวัฒน์        ยะปัญญา สาขานิเทศศาสตร์สื่อดิจิทัล
32 อาจารย์ภาวิต  สุขไทย สาขานิเทศศาสตร์สื่อดิจิทัล
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา กลุ่มที่ 3

33 อาจารย์อมรรัตน์     ชัยเสนหาญ สาขานิเทศศาสตร์สื่อดิจิทัล
34 อาจารย์ศันสนีย์       วัดเขียว สาขานิเทศศาสตร์สื่อดิจิทัล
35 ดร. สุรางค์              บุญยะพงศ์ไชย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
36 อาจารย์อารีย์           แผ้วสกุลพันธ์ สาขาวิชาการตลาด
37 อาจารย์วงศกร        อยู่มาก สาขาวิชาการตลาด
38 อาจารย์ว่าที่ร.ต สมชาย   เทศปลื้ม สาขาการโรงแรม
39 อาจารย์นันทชัย  โลหะโรจน์วิเชียร สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์
40 ผศ.ดร.สุรชัย  เทียนขาว หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มที่ 4
41 อาจารย์นิเวศน์   วงศ์สุวรรณ สำนักสามัญศึกษา
42 อาจารย์ประกาศปาวา   ทองสว่าง สาขาวิชาการตลาด
43 อาจารย์กัญณัฎฐ์    สุริยันต์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
44 อาจารย์สุวรรณา  ฤกษะสาร สาขาการบัญชี
45 อาจารย์อภชญา  พูลสวัสดิ์ สาขาการโรงแรม
46 อาจารย์ว่าที่ รต.โยธิน    เทพบุญ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
47 อาจารย์ประภาศรี          บิดาศักดิ์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
48 อาจารย์นันทชัย             สาสดีอ่อง สาขาการบัญชี
49 อาจารย์วสันต์     กานต์วรรัตน์ สาขาการโรงแรม
50 อาจารย์ณัฐพล             ศิวะพิรุฬห์เทพ สาขาการโรงแรม
51 อาจารย์อำไพ              บูรกิตติภิญโญ สาขาการโรงแรม
52 อาจารย์ธิติกร              สุทธิอาภา หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์
53 อาจารย์วีรเธียร           เขียนมีสุข สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์

Comments are closed.