สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย

                                  สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย

ลำดับ งานวิจัย องค์ความรู้/ประโยชน์จากงานวิจัย เจ้าของผลงาน
1 ผลสัมฤทธิ์ของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเทครือข่ายอินเทอร์เน็ต  วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  หลักสูตรปริญญาตรี      เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

     โครงการวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตกับวิธีการเรียนแบบปกติ

     โครงการวิจัยชิ้นนี้มีประโยชน์ ทำให้ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการเขียนโปแกรมเชิงวัตถุ    จะช่วยให้นักศึกษาได้รูปแบบการเรียนใหม่ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการให้แก่อาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้และใช้เป็นแหล่งอ้างอิง

นางสาวประภาศรี  บิดาศักดิ์

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรี บนเฟชบุ๊กของกลุ่มสตรี ในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร      เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

     การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ   มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าสตรีบนเฟชบุกของกลุ่มสตรี ในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  ในการวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มสตรีที่มีอาจุ 18 ปี ขึ้นไปเป็นผู้ใช้บริการและมีประสบการณ์ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีบนเว็บไซต์เฟซบุ๊ก และอาศัยอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม  ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อเสื้อ(แฟชั่นประเภทเสื้อ โดยซื้อเดือนละ 1-2 ครั้ง ซึ่งซื้อครั้งละ 1-2 ชิ้น ส่วนใหญ่ซื้อช่วงเวลา 13.00-18.00 น. ค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง 501-1000.- บาท 

     ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้  คือ ใช้เป็นข้อมูลให้ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายอุตสาหกรรมเสื้อผ้าแฟชั่นสตรี นำผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการข้องผู้บริโภค   และนำไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในการขายผ่านเฟซบุ๊ก  นอกจากนั้น สถาบันการศึกษาต่าง ๆ สามารถนำผลการวิจัยไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาการตลาด เพราะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในยุคปัจจุบัน

นายกานต์  วัฒนะประทีป

สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

3 การสร้างและพัฒนารูปแบบการลดพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่น      เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

     โครงการวิจัยชิ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่น  โดยสร้างและพัฒนารูปแบบการใช้โปรแกรมอบรมไตรสิกขาตามแนวพระพุทธศาสนา  เป็นการวิจัยตามแผนวิจัย One Group Pretest-Posttest Design

     โครงการวิจัยชิ้นนี้มีประโยชน์ คือได้รูปแบบการลดพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่นตามแนวทางพุทธศาสนา   ได้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับจัดทำชุดกิจกรรมเพื่อลดพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่น และได้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครู

ดร.นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ 

สำนักสามัญศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

4 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อนำเสนอเนื้อหาการเรียนการสอนในรายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ เรื่องระบบการพิมพ์      เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

     โครงการวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ   มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบบทเรียนออนไลน์สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ เรื่องระบบการพิมพ์  และเป็นการเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งสำหรับให้นักศึกษาใช้ในการศึกษาค้นคว้า ทบทวนบทเรียนในรายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์  เรื่องระบบการพิมพ์ 

     โครงการวิจัยชิ้นนี้มีประโยชน์ คือ  ผู้วิจัยได้พัฒนาเนื้อหารายวิชาสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ ให้เหมาะสมกับบทเรียนออนไลน์  ให้เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านบทเรียนออนไลน์ สำหรับรายวิชา สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัลประยุกต์ อันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้สนใจใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และทบทวนบทเรียน

ยายอมร  เหรียญทักษิณายัน 

สาขานิเทศศาสตร์-สื่อดิจิทัล  คณะศิลปศาสตร์

5 การประเมินคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมเซี่ยงไฮ้ แมนชั่น บางกอก      เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

     การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความคิดเห็นและประเมินคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมเซี่ยงไฮ้ แมนชั่น บางกอก  เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และเป็นการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล (Face-to-Face Interview)    โดยมีคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ทั้งของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ซึงผลการวิจัยพบว่า  คุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าอยู่ในเกณฑ์ดี  โดยเรียงลำดับ คือด้านความเป็นสิ่งที่จับต้องได้    ได้แก่  ความสวยงามของโรงแรม  ล็อบบี้  เฟอร์นิเจอร์  ของตกแต่ง เครื่องแบบพนักงาน บรรยากาศภายในโรงแรม  ด้านความน่าเชื่อถือ เช่น   เรื่องชื่อเสียง  และภาพลักษณ์ ของโรงแรม การให้ข้อมูลต่าง ๆ  ด้านการตอบสนองที่รวดเร็วและทันท่วงที   ด้านความเชื่อมั่น  คือ พนักงานมีอัธยาศัยไมตรีดี สุภาพอ่อนโยน ด้านความเข้าอกเข้าใจ  คือพนักงานมีความตั้งใจที่ให้บริการ ดูแลเอาใจใส่ต่อการบริการ

     โครงการวิจัยชิ้นนี้มีประโยชน์ คือ  ทราบถึงทัศนคติและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว พนักงานต้อนรับส่วนหน้า และหัวหน้าแผนกต้อนรับส่วนหน้า เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงแรมเซี่ยงไฮ้  แมนชั่น  บางกอก  และให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว

นายวสันต์  กานต์วรรัตน์ 

สาขาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์

7 เทคนิคการควบคุมการแกว่งแบบแอคทีฟด้านเข้าตัวกรองแบบแอลซีของวงจรเร็กดิไฟเออร์แบบฟูลบริดจ์เฟสเดียว      เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

        งานวิจัยนี้ ใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ของวงจรสร้างขึ้นด้วยโปแกรม Matlab-Simulink version 6.5 (Trial version) ของบริษัท Math Works Imc.   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการควบคุมการแกว่งของกระแสที่ความถี่เรโซแนนท์แบบแอคทีฟด้านหน้าตัวกรองแบบแอลซีของวงจรเร็กติไฟเออร์แบบฟูลบริดจ์เฟสเดียว  วีการ่ควบคุมในการสสร้างตัวกรองแบบแอลซีเสมือนและตัวต้านทานเสมือน  สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แสดงการทำงานของระบบควบคุมวงจรเร็กติไฟเออร์แบบฟูลบริดจ์เฟสเดียว

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการนำเสนอเทคนิคการควบคุมการแกว่งแบบแอคทีฟด้านหน้าตัวกรองแบบแอลซีของวงจรเร็กติไฟเออร์แบบฟูลบริคจ์เฟสเดียว เพื่อลดความเพี้ยนเชิงฮาร์มอนิกของกระแส โดยการควบคุมกระแสให้อยู่ในขอบเขตที่คงที่และควบคุมการแกว่งแบบแอคทีฟแทนการใช้ตัวกรองด้านเข้าแบบแอลซีผลการจำลองการทำงานด้วย MATLAB/Simulink แสดงให้เห็นว่าวิธีการที่นำเสนอสามารถลดความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมของกระแส (THD1)  ไม่เกิน 5 % และตัวประกอบกำลังใกล้เคียงหนึ่ง

     ประโยชน์ที่ได้รับของงานวิจัย  คือทำให้เข้าใจวีการควบคุมการแกว่งของกระแสที่ความถี่เรโซแนนท์แบบแอคทีฟด้านหน้าตัวกรองแบบแอลซีของวงจรเร็กติไฟเออร์แบบฟูลบริดจ์เฟสเดียว   เข้าใจวิธีควบคุมในการสร้างตัวกรองแบบแอลซีเสมือนและตัวต้านทานเสมือน  และได้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์แสดงการทำงานของระบบควบคุมวงจรเร็กติไฟเออร์แบบฟูลบริดจ์เฟสเดียว

อาจารย์กำจัด  ใจตรง 

สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  คระเทคโนโลยี

8 อุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับเตาแก๊สครัวเรือนและผลิตกระแสไฟฟ้า      เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

     งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาและสร้างต้นแบบบนนวัตกรรมเพื่อประหยัดพลังงานสำหรับเตาแก๊สหุงต้มและผลิตกระแสไฟฟ้า หลังจากนั้นทำการทดสอบอุปกรณ์ที่สร้างขึ้น โดยการทดลองจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กรณีศึกษา  คือกรณีศึกษาแรก (Case A)  โดยไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานฯและกรณีศึกษาที่สอง (Case B )ทดสอบการทำงานเมื่อติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานซึ่งในแต่ละกรณีศึกษาถูกออกแบบให้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน  เช่น ในพื้นที่ปิด และที่อัตราเร็วลมไหลผ่านแตกต่างกัน

     ประโยชน์ที่ได้รับของงานวิจัย ชิ้นนี้คือ    เป็นนวัตกรรมต้นแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเตาหุงต้มและผลิตกระแสไฟฟ้า    ทำให้เกิดการประหยัดและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับภาคครัวเรือน  เป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์พลังงาน  แก้ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร

ดร.ฐกฤต  ปานขลิบ

อริย์พงศ์  อารีเวชศรีมงคล

สาขาวิศวกรรมพลังงาน  คณะเทคโนโลยี

9 ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจัดหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ของประเทศไทย      เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

     โครงการวิจัยนี้เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม   มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางและปัญหาในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ของประเทศไทย   โดยมีพนักงาน/เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนไก่ดี  เทศบาลตำบลบ้านแพ้ว และเทศบาลตำบลหลักห้า จังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้ให้ข้อมูล

     ผลการวิจัยพบว่าด้านการเกิดประโยชน์สุขของประชาชนมีผลการประเมินระดับสูงสุด  รองลงมาเป็นด้านการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  และด้านการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ตามลำดับ

    ประโยชน์ที่ได้รับของงานวิจัย ชิ้นนี้คือ    ทราบถึงแนวทางและปัญหาในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ของประเทศไทย   

อาจารย์ธฤษณุ  รอดรักษา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

10 ทัศนคติและพฤติกรรมการให้บริการสำนักงานบัญชีของนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดในเขตกรุงเทพมหานคร      เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

    งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาว่า บริษัท จำกัด ในเขตกรุงเทพมหานครมีทัศนคติและพฤติกรรมความพึงพอใจต่อการใช้บริการของสำนักงานบัญชีอยู่ในระดับใด และ ประกอบกิจการต่างประเภทกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสำนักงานบัญชีต่อกันหรือไม่  ทั้งนี้เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมความพึงพอใจต่อการใช้บริการของสำนักงานบัญชี และเพื่อเปรียบเทียบทัศนคติและพฤติกรรมความพึงพอใจต่อการใช้บริการของสำนักงานบัญชีของนิติบุคคลประเภทบริษัท จำกัดในเขตกรุงเทพมหานคร    โดยเก็บข้อมูลเชิงสำรวจใช้แบบสอบถามไปยังผู้ใช้บริการที่เป็นพนักงานบัญชี สมุห์บัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ของบริษัทจำกัดที่ทำงานในบริษัท จำกัดในเขตกรุงเทพฯ

     ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจการใช้บริการสำนักงานบัญชีและเป็นรายด้านของการให้บริการสำนักงานบัญชีอยู่ในระดับปานกลาง และไม่แตกต่างกัน

     ประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัย คือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนจัดการในการบริหารงานในหน่วยงานสำนักงานยัญชีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงหน่วยงานสำนักงานบัญชีเพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นางสาวพิมพ์ผกา  ใจมุข 

 คณะบัญชี

Comments are closed.