ความประทับใจเมื่อเยือน…ณ “ประเทศ Morocco”

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ความประทับใจเมื่อเยือนประเทศ Morocco  เมื่อวันที่ 5 -10  มีนาคม 2559  ที่ผ่านมา  ท่านผู้บริหารและคณาจารย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  ประกอบด้วย

  1. อาจารย์พรพิสุทธิ์  มงคลวนิช          อธิการบดี
  2. อาจารย์สิริวรรณ์  รัตนราษี               ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
  3. อาจารย์ธิติกร  สุทธิอาภา                หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์สารสนเทศสามมิติ
  4. อาจารย์คมสันต์  พิทยาคม              อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  5. อาจารย์รมิดา  ศรีงาม                      หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี
  6. อาจารย์สมทรัยพ์  จิวประสาท        อาจารย์ประจำฝ่ายวางแผนและพัฒนา
  7. อาจารย์ธงชัย  นิลคำ                       อาจารย์ประจำฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ICANN55@MARRAKECH  ณ ประเทศ Morocco   เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์

Comments are closed.