ประชุมชี้แจง….เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ฝ่ายวิชาการ ได้จัด ประชุมชี้แจง….เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  เมื้อวันที่ 7 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา  ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   โดย  รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรในครั้งนี้    และได้เรียนเชิญ ผู้บริหาร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ  เข้าร่วมประชุม เพื่อให้รับทราบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558  ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Comments are closed.