โครงการอบรม “กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้คำถามเป็นฐาน (Question-Based Learning : QBL)

โครงการอบรม “กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้คำถามเป็นฐาน (Question-Based Learning  : QBL)  จัดโดยฝ่ายวิชาการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558  ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  และได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช  อธิการบดี  เป็นวิทยากรในครั้งนี้  ซึ่งบรรยายในหัวข้อ  ”ความรู้ด้านกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้คำถามเป็นฐาน”   โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์  ประจำสาขาวิชาต่างๆ  เข้ารับการอบรม

Comments are closed.