โึครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “เทคนิคการเขียนหัวข้อเสนอโครงการ เพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก”

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “เทคนิคการเขียนหัวข้อเสนอโครงการ เพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก”  เมื่อวันที่  10 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา  ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Comments are closed.