เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้เชิญวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (อาจารย์นุชนภา  รื่นอบเชย)  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  โดยมีผู้เข้าอบรมสัมมนาจำนวน 91 คน

Comments are closed.