โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้วยโปรแกรม Rosetta Stone

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้วยโปรแกรม Rosetta Stone เพื่อให้บุคลากรได้ฝึกฝน ทบทวน เพิ่มทักษะ ด้านภาษาอังกฤษด้วย โปรแกรม Rosetta Stone บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน มีการดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน จำนวน 166 คน เข้าร่วมโครงการ ณ.ห้องสัมมนาใหญ่

Comments are closed.