โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนด้านการเรียนการสอน:ไทยแลนด์ 4.0 และผลกระทบที่มีต่อวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนด้านการเรียนการสอน:ไทยแลนด์ 4.0 และผลกระทบที่มีต่อวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้อาจารย์นำความรู้ด้านไทยแลนด์ 4.0 มาใช้ในการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาที่เป็นปัจจุบัน ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.45 น.- 15.00 น. มีผู้เข้าร่วมโครงการ 65 คน ณ ห้องประชุมสัมมนาใหญ่

Comments are closed.