ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยฝ่ายบริหาร โดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาและแผนงาน ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 5 กันยายน 2563 และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ระหว่างวันที่ 22 – 30 กันยายน 2563
ในการนี้ เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอเรียนเชิญผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยทุกท่าน และผู้รับผิดชอบในการจัดทำ SAR (มคอ.7)ของทุกหลักสูตร เข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของผู้ประเมิน ทบทวนการเขียนบันทึกภาคสนาม การเขียนแบบรายงานผลการประเมิน และเสนอแนะแนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเอง (SAR/มคอ.7) อย่างมีคุณภาพ ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่ผ่านมา

Comments are closed.