Posts belonging to Category ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการอบรม “กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้คำถามเป็นฐาน (Question-Based Learning : QBL)

โครงการอบรม “กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้คำถามเป็นฐาน (Question-Based Learning  : QBL)  จัดโดยฝ่ายวิชาการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558  ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  และได้รับเกียรติจาก อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช  อธิการบดี  เป็นวิทยากรในครั้งนี้  ซึ่งบรรยายในหัวข้อ  ”ความรู้ด้านกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้คำถามเป็นฐาน”   โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์  ประจำสาขาวิชาต่างๆ  เข้ารับการอบรม

ประชุมชี้แจง….เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ฝ่ายวิชาการ ได้จัด ประชุมชี้แจง….เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  เมื้อวันที่ 7 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา  ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม   โดย  รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรในครั้งนี้    และได้เรียนเชิญ ผู้บริหาร  อาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ  เข้าร่วมประชุม เพื่อให้รับทราบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558  ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย

                                  สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย

ลำดับ
งานวิจัย
องค์ความรู้/ประโยชน์จากงานวิจัย
เจ้าของผลงาน

1
ผลสัมฤทธิ์ของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเทครือข่ายอินเทอร์เน็ต  วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  หลักสูตรปริญญาตรี
     เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
     โครงการวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตกับวิธีการเรียนแบบปกติ
     โครงการวิจัยชิ้นนี้มีประโยชน์ ทำให้ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการเขียนโปแกรมเชิงวัตถุ    จะช่วยให้นักศึกษาได้รูปแบบการเรียนใหม่ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการให้แก่อาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้และใช้เป็นแหล่งอ้างอิง
นางสาวประภาศรี  บิดาศักดิ์
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

2
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรี บนเฟชบุ๊กของกลุ่มสตรี ในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
     เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
     การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ   มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าสตรีบนเฟชบุกของกลุ่มสตรี ในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  ในการวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มสตรีที่มีอาจุ 18 ปี ขึ้นไปเป็นผู้ใช้บริการและมีประสบการณ์ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีบนเว็บไซต์เฟซบุ๊ก และอาศัยอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม  ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อเสื้อ(แฟชั่นประเภทเสื้อ โดยซื้อเดือนละ 1-2 ครั้ง ซึ่งซื้อครั้งละ 1-2 ชิ้น ส่วนใหญ่ซื้อช่วงเวลา 13.00-18.00 น. ค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง 501-1000.- บาท 
     ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้  คือ ใช้เป็นข้อมูลให้ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายอุตสาหกรรมเสื้อผ้าแฟชั่นสตรี นำผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการข้องผู้บริโภค   และนำไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในการขายผ่านเฟซบุ๊ก  นอกจากนั้น สถาบันการศึกษาต่าง ๆ สามารถนำผลการวิจัยไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาการตลาด เพราะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในยุคปัจจุบัน
นายกานต์  [...]

การตั้งชื่อหัวข้องานวิจัย

แบบรายงานผลการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2556
ประเด็นความรู้          : การจัดความรู้ (KM)

“การใช้คำถามเป็นฐาน” (Question-Based Learning)

แบบรายงานผลการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2556
ประเด็นความรู้                            :     การจัดความรู้ (KM)
หัวข้อการจัดการความรู้              :     การตั้งชื่อหัวข้อ “การใช้คำถามเป็นฐาน”   (Question-Based Learning)
ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้        :     (ดังบัญชีรายชื่อแนบ)

เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ และข้อเสนอ โครงการวิจัยเพื่อรับทุน (concept and research program)
โดย หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล  (อาจารย์ศิลป์ชัย  นิลกรณ์) เป็นวิทยากร
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

คณาจารย์ได้รับความรู้  ความเข้าใจในหลักการ  และเทคนิคการเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (concept paper)
คณาจารย์ได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการเขียนเสนอโครงการวิจัยที่ดี เริ่มตั้งแต่ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย คำถามการวิจัย วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  สมมติฐานการวิจัย ขอบเขตการวิจัย  นิยามศัพท์ ทั้งนิยามทั่วไปและนิยามปฎิบัติการ ข้อจำกัด ข้อตกลง  และประโยชน์ที่คาดส่าจะได้รับรวมทั้ง วิธีการเขียนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และวิธีการดำเนินการวิจัย  ตลอดจนวิธีการเผยแพร่ผลงาน และการใช้ประโยชน์จากการวิจัย

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม สาขาวิชา / หลักสูตร  จำนวน 30 คน