Posts belonging to Category ประกาศทั่วไป

โครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)”

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้เรียนเชิญ  อาจารย์พรทิพย์  กาญจนนิตย  เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559  โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับและผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพของคณะ/สาขาวิชาที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดของเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
2  มีคณะ/หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศอย่างน้อย 5 คณะ/หน่วยงาน ที่จะเป็นหน่วยงานนำร่อง เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัย ให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  ผู้บริหารทุกระดับ และผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพฯ  ของคณะ/สาขาวิชา จำนวน  70  คน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1  ผู้บริหารทุกระดับ และผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/สาขาวิชาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
2     มีคณะ/หน่วยงาน ที่จะเป็นหน่วยงานนำร่อง  อย่างน้อย 5 คณะ/หน่วยงาน เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

กระบวนการเรียนรู้แบบใช้คำถามเป็นฐาน (Question-Based Learning : QBL)

แบบรายงานผลการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2557
ประเด็นความรู้                                    :  การจัดการความรู้  (KM)
ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้      :  อาจารย์ผู้เข้ารับการอบรม
วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ         :  วันที่  26  กรกฎาคม  2558  ณ.ห้องประชุมสัมมนาชั้น 4
สรุปองค์ความรู้ที่ได้                :
กระบวนการเรียนรู้แบบใช้คำถามเป็นฐาน
(Question-Based Learning : QBL)
แนวคิด
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนากระบวนการทางความคิดของผู้เรียน โดยผู้สอนจะป้อนคำถามในลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นคำถามที่ดี สามารถพัฒนาความคิดผู้เรียน ถามเพื่อให้ผู้เรียนใช้ความคิดเชิงเหตุผล วิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ หรือ การประเมินค่าเพื่อจะตอบคำถามเหล่านั้น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้คำถามมีขั้นตอนสำคัญดังต่อไปนี้
1. ขั้นวางแผนการใช้คำถาม ผู้สอนควรจะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะใช้คำถามเพื่อวัตถุประสงค์ใด รูปแบบหรือประการใดที่จะสอดคล้องกับเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์ของบทเรียน
2. ขั้นเตรียมคำถาม ผู้สอนควรจะเตรียมคำถามที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
การสร้างคำถามอย่างมีหลักเกณฑ์
3. ขั้นการใช้คำถาม ผู้สอนสามารถจะใช้คำถามในทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และอาจจะสร้างคำถามใหม่ที่นอกเหนือจากคำถามที่เตรียมไว้ก็ได้ ทั้งนี้ต้องเหมาะสมกับเนื้อหาสาระและสถานการณ์นั้น ๆ
4. ขั้นสรุปและประเมินผล
4.1      การสรุปบทเรียนผู้สอนอาจจะใช้คำถามเพื่อการสรุปบทเรียนก็ได้
4.2      การประเมินผล ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการ
ประเมินผลตามสภาพจริง

การเลือกคำถามที่ดีที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้

เลือกคำถามปลายเปิด –  ทำไม [...]

การตั้งประเด็นวิจัยที่น่าสนใจในการตีพิมพ์

แบบรายงานผลการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2557
ประเด็นความรู้                            :  การจัดการความรู้  (KM)
ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้      :  อาจารย์ผู้เข้ารับการอบรม
วัน เดือน ปี ที่ดำเนินการ         :  21  พฤษภาคม 2558  ณ.ห้องประชุมสัมมนาชั้น 4
สรุปองค์ความรู้ที่ได้                :

การตั้งประเด็นวิจัยที่น่าสนใจในการตีพิมพ์

การตั้งประเด็นของงานวิจัยมีความสำคัญต่อการตอบรับจากวารสารที่ต้องการตีพิมพ์  ผู้วิจัยควรเขียนบทความวิจัยในประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจ ของชุมชนวิชาการ เพราะบทความที่ทันสมัยจะมีโอกาสได้รับการตีพิมพ์สูง การตั้งประเด็นงานวิจัยในบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติสามารถพิจารณาได้จาก

วารสารที่ต้องการตีพิมพ์

เนื่องจากวารสารแต่ละฉบับมีกรอบของงานวิจัย (theme) ที่ชัดเจน  ผู้เขียนควรตั้งหัวข้องานวิจัยให้สอดคล้องกับกรอบงานวิจัยของวารสารที่ต้องการตีพิมพ์

ขอบเขตของงานวิจัย

ขอบเขตของงานวิจัยมีความสำคัญในการกำหนดชื่อเรื่องและรูปแบบที่ต้องการนำเสนองานวิจัย  ผู้เขียนงานวิจัยควรกำหนดประเด็นวิจัยหรือคำถามวิจัยให้สอดคล้องและคลอบคลุมกับเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ
2.1      ชื่อเรื่อง
การตั้งชื่อเรื่องต้องกระชับและแสดงถึงภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมด ผู้วิจัยอาจเขียนเป็นประโยคคำถามเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน
ในกรณีของงานวิจัยเชิงเปรียบเทียบ ชื่อบทความวิจัยควรมีคำสำคัญที่แสดงตัวแปรตาม (dependent variable) ที่ศึกษา เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเป็นงานวิจัยในลักษณะใด
2.2      รูปแบบการนำเสนอ
รูปแบบการนำเสนองานวิจัยขึ้นอยู่กับวารสารงานวิจัย  การอ่านงานวิจัยที่คล้ายคลึงกับงานวิจัยของผู้วิจัยจะช่วยให้ผู้วิจัยทราบรูปแบบการเขียนงานวิจัย การเรียงลำดับหัวข้อและประเด็นที่จะนำเสนอได้ดีขึ้น

วิธีการเลือกแหล่งตีพิมพ์ที่เหมาะสมกับงานวิจัย [...]

สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย

                                  สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย

ลำดับ
งานวิจัย
องค์ความรู้/ประโยชน์จากงานวิจัย
เจ้าของผลงาน

1
ผลสัมฤทธิ์ของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเทครือข่ายอินเทอร์เน็ต  วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  หลักสูตรปริญญาตรี
     เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
     โครงการวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ตกับวิธีการเรียนแบบปกติ
     โครงการวิจัยชิ้นนี้มีประโยชน์ ทำให้ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาการเขียนโปแกรมเชิงวัตถุ    จะช่วยให้นักศึกษาได้รูปแบบการเรียนใหม่ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการให้แก่อาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้และใช้เป็นแหล่งอ้างอิง
นางสาวประภาศรี  บิดาศักดิ์
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

2
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรี บนเฟชบุ๊กของกลุ่มสตรี ในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
     เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
     การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ   มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าสตรีบนเฟชบุกของกลุ่มสตรี ในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  ในการวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มสตรีที่มีอาจุ 18 ปี ขึ้นไปเป็นผู้ใช้บริการและมีประสบการณ์ซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสตรีบนเว็บไซต์เฟซบุ๊ก และอาศัยอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม  ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อเสื้อ(แฟชั่นประเภทเสื้อ โดยซื้อเดือนละ 1-2 ครั้ง ซึ่งซื้อครั้งละ 1-2 ชิ้น ส่วนใหญ่ซื้อช่วงเวลา 13.00-18.00 น. ค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้ง 501-1000.- บาท 
     ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้  คือ ใช้เป็นข้อมูลให้ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายอุตสาหกรรมเสื้อผ้าแฟชั่นสตรี นำผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการข้องผู้บริโภค   และนำไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในการขายผ่านเฟซบุ๊ก  นอกจากนั้น สถาบันการศึกษาต่าง ๆ สามารถนำผลการวิจัยไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาการตลาด เพราะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในยุคปัจจุบัน
นายกานต์  [...]

การตั้งชื่อหัวข้องานวิจัย

แบบรายงานผลการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2556
ประเด็นความรู้          : การจัดความรู้ (KM)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่”

โครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยหน้าใหม่” ระหว่างวันที่ 10 -11 กันยายน 2556 โดย 1 อาจารย์ ดร.ธรรมชัย  เชาว์ปรีชา 2. ศ.ดร.พิเชษฐ  ลิ้มสุวรรณ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning : PBL)”

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning : PBL)” 
                                                            ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2556
โดยมี  1. รศ.ดร.สมชาย  จันทร์ชาวนา
             2. ผศ.ดร.คมกฤตย์  ชมสุวรรณ
             3. ผศ.ดร. พิเชษฐ์  พินิจ
             4. ผศ.เอกรัตน์   รวยรวย
              5. นายอนุศิษฎ์  แซ่ลี้
             6. นายศรันยู  มั้นพิศุทธิ์
เป็นวิทยากร โดยมีคณาจารย์ ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 33 คน
ผลที่ได้รับ
1. อาจารย์ผู้สอนสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมมาใช้จัดแผนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลได้
3.อาจารย์ผู้สอนสามารถให้นักศึกษาฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
4. อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเห็นผลชัดเจน